ค่าเสื่อมราคาคืออะไร?

ค่าเสื่อมราคาคืออะไร?

เนื่องจากสินทรัพย์ถาวรเช่น รถยนต์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เป็นสินทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นระยะเวลานานและมักมีมูลค่าสูง จึงมีการประมาณการประโยชน์จากสินทรัพย์ถาวรเหล่านี้โดยเฉลี่ยเพื่อตัดเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละงวด เพราะสินทรัพย์ก็จะมีการเสื่อมค่าลงตามการใช้งาน ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวร ก็จะถูกลดค่าลงด้วยจำนวนค่าเสื่อมราคา นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้จนถึงปัจจุบัน

ค่าเสื่อมราคาคิดยังไง ?

ในทางบัญชีแล้ว ค่าใช้จ่ายจะถูกตัดออกเป็นงวดๆ เพื่อสะท้อนความเป็นจริงในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ และต้นทุนที่สมเหตุสมผล

ในทางบัญชี การตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสามารถทำได้ 4 วิธี ได้แก่

  • วิธีเส้นตรง
  • วิธียอดลดลงทวีคูณ
  • วิธีผลรวมจำนวนปี
  • วิธีจำนวนผลผลิต

โดยวิธีที่นิยมใช้คือวิธีเส้นตรง เป็นการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เท่ากันทุก ๆ ปี จนครบอายุการใช้งาน โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

ค่าเสื่อมราคา = (ราคาทุน – มูลค่าซาก) / อายุการใช้งาน

ราคาทุน หมายถึงราคาที่กิจการซื้อสินทรัพย์มา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ่ายไปเพื่อให้สินทรัพย์พร้อมใช้งานเช่น ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง เป็นต้น

เหตุผลที่ต้องค่อยๆ ตัดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรลง นั่นก็เพราะว่า ประโยชน์ที่ได้จากการใช้เครื่องจักรไม่ได้เกิดขึ้น ณ วันที่ทำการซื้อเครื่องจักรมาเพียงแค่วันเดียว แต่เครื่องจักรถูกประเมินแล้วว่ามีความสามารถสร้างประโยชน์จากการใช้งานได้ถึง 5 ปี พูดง่ายๆ ก็คือการกระจายราคาทุนของสินทรัพย์ออกไปตามอายุการใช้งาน ซึ่งการค่อยๆ ตัดค่าเสื่อมราคาลง จึงเป็นวิธีการแสดงค่าใช้จ่ายได้อย่างสมเหตุสมผลมากกว่า และยังช่วยให้การคิดกำไรในแต่ละงวดทำได้อย่างแม่นยำ น่าเชื่อถือมากขึ้น

ค่าซาก หรือราคาซาก (Scrap value) หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์คงเหลือเมื่อหมดอายุการใช้งานหรือเลิกใช้งาน กิจการต้องประเมินราคาซากของสินทรัพย์ขึ้นมาให้มีความสมเหตุสมผลที่สุดอย่างไรก็ตาม “ค่าเสื่อมราคา” ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการก็จริง แต่ค่าเสื่อมราคานี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินจริง เรียกว่า Noncash Expense อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็ยังมีผลต่อกำไรทางบัญชีอยู่ ซึ่งก็จะกระทบต่อการวิเคราะห์ผลกำไรของกิจการของนักลงทุนได้นั่นเอง

 

 

สนใจโปรแกรม….http://www.double-isolutions.co.th/index.php/fixed-asset-management-system/

Close